ZAREJESTRUJ
ZAREJESTRUJ SIĘ
LOGOWANIE
Instalacje elektryczne
ROZDZIELNICE I OBUDOWY
Laser
Ślusarnia
Malowanie proszkowe
Projektowanie
Grzałki elektryczne
KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy podczas rekrutacji przez Elektrotermię Sp. z o.o.


Przetwarzanie danych zgodnie z RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1)Administratorem danych osobowych, podanych przez Panią/Pana w trakcie rekrutacji, w tym na formularzu CV i innych dokumentach aplikacyjnych, jest Elektrotermia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mackiewicza 5, 31-214 Kraków, tel. 12 306 52 10, zwanej dalej Elektrotermią.
2)Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez Elektrotermię jako pracodawcę tylko w celu prowadzonej rekrutacji na proponowane stanowisko. Przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie pracy. Dane osobowe mogą być wykorzystywane na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę, umieszczając w aplikacji (CV) zgodę o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w CV, przez Elektrotermię Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mackiewicza 5 na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.
3)Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są przez Elektrotermię wyłącznie w zakresie związanym z realizacją wymienionych wyżej celów. Zakres danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji określa artykuł 22 Kodeksu Pracy. Dane te obejmują: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W przypadku konieczności pozyskania dla potrzeb rekrutacji dodatkowych danych od potencjalnego kandydata Elektrotermia zwróci się o podanie takich danych i o zgodę na ich przetwarzanie.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uwzględnienia Pani/Pana osoby w procesie rekrutacji.
5)Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana na potrzeby konkretnej rekrutacji będą przetwarzane do momentu jej zakończenia, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od ich otrzymania. Przetwarzanie danych w celu określonym w Pani/Pana zgodzie, czyli na potrzeby przyszłych rekrutacji, będzie możliwe do czasu wycofania takiej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie. W tym celu prosimy o kontakt osobisty w dowolnej lokalizacji firmy lub e-mail z wycofaniem zgody na adres: bok@elektrotermia.com.pl. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6)Dane osobowe otrzymane w procesie rekrutacji nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu i sprostowania treści podanych danych, prawo do ich usunięcia (z zastrzeżeniem przepisów prawa) a także sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo do poproszenia o przeniesienie podanych danych do innego Administratora a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku podejrzenia nieprawidłowego ich przetwarzania.
9)Dane osobowe, otrzymane na potrzeby procesu rekrutacji, nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą poddawane profilowaniu.
10)Po zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych przez Elektrotermię na potrzeby rekrutacji dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych.
11)Dokumenty aplikacyjne, dostarczone do Elektrotermii poza ogłoszonymi procesami rekrutacji bez wyrażonej przez Panią/Pana jednoznacznej zgody na wykorzystywanie ich na potrzeby przyszłych rekrutacji będą niezwłocznie niszczone a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJI
POBIERZ