ZAREJESTRUJ
ZAREJESTRUJ SIĘ
LOGOWANIE
Instalacje elektryczne
ROZDZIELNICE I OBUDOWY.
Laser
Ślusarnia
Malowanie proszkowe
Projektowanie
Grzałki elektryczne
WARUNKI ZAKUPU

1.        INFORMACJE WSTĘPNE

1.1         Niniejsze ogólne warunki zakupu (dalej: „OWZ”) mają zastosowanie
w przypadku zakupu towarów i usług („Towary”) przez ELEKTROTERMIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
ul. Mackiewicza 5, 31-214 Kraków, NIP: 681-178-21-98, BDO 000006916, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000995820 („Kupujący”), oferowanych lub dostarczanych przez sprzedających.

1.2         Sprzedającym w rozumieniu OWZ jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, lub inny podmiot, albo jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, zbywający towary
w ramach prowadzonej działalności („Sprzedający”).

1.3         OWZ stosuje się do jakichkolwiek zapytań Kupującego o ofertę
i wszelkich ofert Sprzedającego. OWZ stanowią integralną część każdego zamówienia („Zamówienie”) złożonego przez Kupującego u Sprzedającego.

1.4         Żadne warunki, regulaminy i wzorce, a także zapisy Zamówienia, i inne dokumenty stanowiące ich integralną część, odmienne od OWZ nie będą wiążące dla Kupującego, chyba że Kupujący wyrazi na taki odmienny zapis pisemną zgodę.

1.5         Żadne warunki, regulaminy i wzorce zawarte w potwierdzeniach zamówień, wcześniejszych ofertach i innych dokumentach, wystawionych przez Sprzedającego, nie będą wiążące dla Kupującego, nawet jeśli nie zostały przez niego wyraźnie odrzucone.

1.6         Zamówienia, poprawki, dodatki i uzupełnienia do nich, a także zmiany Zamówień nie wiążą Kupującego, o ile nie zostało to wyraźnie odmiennie stwierdzone na piśmie w formie zgodnego z OWZ Zamówienia lub zmiany Zamówienia, sporządzonych przez Kupującego.

1.7         W razie niemożności zastosowania któregokolwiek z postanowień niniejszych OWZ pozostaje to bez wpływu na moc wiążącą pozostałych zapisów.

1.8         W razie sprzeczności OWZ lub też specjalnych warunków Zamówienia bądź innych, uzgodnionych na piśmie ze Sprzedającym, z warunkami, regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez Sprzedającego, wiążące są postanowienia zawarte w niniejszych OWZ.

1.9         Treść OWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej www.elektrotermia.com.pl oraz w miejscach wykonywania działalności przez Kupującego.

 

2.        ZAPYTANIA OFERTOWE, CENNIKI, PŁATNOŚCI

2.1         Kupujący zamawia u Sprzedającego Towar zgodnie z zasadami określonymi w OWZ, przestrzegając nazewnictwa i symboliki asortymentu obowiązujących u Sprzedającego. Ewentualne błędy spowodowane niewłaściwym lub nieprecyzyjnym oznaczeniem Towaru obciążają Sprzedającego.

2.2         Oferty i cenniki Sprzedającego obowiązują przez co najmniej 60 dni od chwili ich otrzymania przez Kupującego.

2.3         Ceny Sprzedającego dla Zamówień są stałe i nie podlegają zmianom. Za wyjątkiem podatku VAT zawierają one wszelkie podatki, ubezpieczenia, marże, koszty transportu i tym podobne koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z realizacją Zamówienia do chwili dostawy Towaru na wskazane przez Kupującego miejsce dostawy. Ceny obejmują ponadto koszty opakowania oraz ewentualne opłaty za korzystanie z praw własności intelektualnej.

2.4         Po dokonaniu dostawy Towaru zgodnie z Zamówieniem Sprzedający przesyła Kupującemu fakturę VAT wystawioną zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi oraz wymaganiami Kupującego. Faktura winna zawierać numer i datę zamówienia Kupującego, a w przypadku wymogu przedpłaty – kwotę przedpłaty. Żadna faktura VAT nie może być związana
z więcej niż jednym Zamówieniem, chyba że Kupujący wyrazi na to pisemną zgodę.

2.5         Terminowo wystawione faktury VAT będą płatne w ciągu 60 dni na koniec miesiąca, licząc od daty przyjęcia dostawy przez Kupującego. Kupujący będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą w przypadku niespełnienia wymagań Zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedającemu nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki, kary umowne lub tym podobne rekompensaty.

2.6         Brak wyraźnego odrzucenia faktury przez Kupującego nie stanowi jej akceptacji. Zapłata faktury nie stanowi przyjęcia Towarów – przyjęcie Towarów musi być wyraźne i jest jedynie potwierdzeniem Kupującego, iż dostawa Towarów została zrealizowana.

2.7         Zapisy podpunktów 2.2 do 2.5 nie obowiązują w przypadku pisemnego potwierdzenia przez Kupującego innych warunków sprzedaży.

 

3.        DOSTAWA

3.1         Towar będzie dostarczony na miejsce wskazane przez Kupującego i tam rozładowany („Dostawa”). W przypadku, gdy Kupujący nie określi miejsca dostawy, Towary będzie należało dostarczyć do hali magazynowej Kupującego, znajdującej się w Niepołomicach przy ul. Fabrycznej 10.

3.2         Przed Dostawą Sprzedający skontroluje Towar pod względem zgodności
z Zamówieniem oraz pod kątem ewentualnych uszkodzeń Towaru lub jego opakowania.

3.3         Sprzedający zapewni właściwy transport Towaru, stosowny do jego rodzaju, wielkości i ilości.

3.4         Sprzedający obowiązany jest zabrać opakowania po dokonaniu Dostawy, jeśli Kupujący zgłosi taką potrzebę.

3.5         Najpóźniej w momencie Dostawy Sprzedający dostarczy Kupującemu wszelką niezbędną dokumentację techniczną Towaru (w szczególności należy tu rozumieć instrukcję obsługi i konserwacji, certyfikaty zgodności, karty danych technicznych). W przypadku braku dokumentacji technicznej lub jej niezgodności z dostarczonym Towarem Kupujący jest uprawniony według swego wyboru:

-     do anulowania Zamówienia bez ponoszenia z tego tytułu negatywnych konsekwencji i naliczenia odszkodowania umownego w wysokości 20% wartości netto Zamówienia;

-     przyjęcia Dostawy i potrącenia odszkodowania umownego w wysokości 5% wartości netto Zamówienia od kwoty należnej Sprzedającemu;

-     przyjęcia Dostawy bez negatywnych konsekwencji dla Sprzedającego;

3.6         Termin Dostawy określony w Zamówieniu jest terminem ostatecznym jednakże na wniosek Kupującego Sprzedający przechowa Towar bezpłatnie na okres nie dłuższy niż 30 dni. W przypadku, gdy Dostawa nie zostanie zrealizowana w terminie, Kupujący jest uprawniony według swego wyboru:

-     do anulowania Zamówienia bez ponoszenia z tego tytułu negatywnych konsekwencji i naliczenia odszkodowania umownego w wysokości 20% wartości netto Zamówienia;

-     przyjęcia Dostawy i potrącenia odszkodowania umownego w wysokości 5% wartości netto Zamówienia od kwoty należnej Sprzedającemu;

-     przyjęcia Dostawy bez negatywnych konsekwencji dla Sprzedającego;

3.7         Kupujący zobowiązany jest poinformować sprzedającego o swojej decyzji odnośnie potrącenia odszkodowania nie później niż przy zapłacie faktury.

3.8         Odszkodowanie umowne nie wyklucza dochodzenia przez Kupującego dalszych roszczeń odszkodowawczych.

3.9        Sprzedający, przyjmując Zamówienie do realizacji, wyraża zgodę na dokonanie potrącenia roszczeń przez Kupującego.

3.10      Kupujący ma prawo nieprzyjęcia Dostawy przedwczesnej lub częściowej.
W takiej sytuacji jest uprawniony alternatywnie: do zwrotu Towaru albo jego zmagazynowania na koszt i ryzyko Sprzedającego.

3.11      Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o jakimkolwiek opóźnieniu Dostawy, jej stopniu oraz przyczynie.

3.12      Prawo własności Towaru przechodzi bezwarunkowo na Kupującego w chwili Dostawy. Sprzedający nie może zastrzec prawa własności Towaru do momentu całkowitej zapłaty, chyba że umówiono się inaczej.

3.13      Sprzedający ponosi ryzyko zniszczenia lub utraty Towaru do chwili formalnego przyjęcia Towaru przez Kupującego.

 

4.        GWARANCJA SPRZEDAJĄCEGO

4.1         Postanowienia niniejszego punktu 4 OWZ stanowią treść dokumentu gwarancyjnego otrzymanego przez Kupującego od Sprzedawcy.

4.2         Sprzedający gwarantuje, iż Towar jest wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych.

4.3         Sprzedający gwarantuje właściwe funkcjonowanie Towaru przez okres 24 miesięcy, licząc od chwili rozpoczęcia jego użytkowania.

4.4         Okres gwarancji ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas świadczeń udzielonych przez Sprzedającego w ramach niniejszej gwarancji,
w szczególności naprawy i wymiany. W tym ostatnim przypadku okres gwarancyjny rozpoczyna bieg na nowo.

4.5         W sytuacji, gdy Kupujący stwierdzi wadliwość Towaru jest uprawniony według swojego wyboru do:

-    anulowania Zamówienia i zwrotu dokonanych płatności;

-    przyjęcia Towaru po odpowiednio obniżonej cenie;

-    nieprzyjęcia wadliwego Towaru i żądania dostarczenia Towaru wolnego od wad;

-    nieprzyjęcia wadliwego Towaru i żądania dokonania jego naprawy na koszt Sprzedającego;

4.6         Towary nieprzyjęte przez Kupującego z jakiejkolwiek przyczyny zostaną zwrócone Sprzedającemu na jego koszt i ryzyko lub zmagazynowane nieodpłatnie przez Kupującego na ryzyko Sprzedającego na okres 14 dni, licząc od dnia powiadomienia o nieprzyjęciu Towaru. Po upływie tego okresu Kupujący naliczy Sprzedającemu opłatę za magazynowanie.

4.7         Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody poniesione przez Kupującego w wyniku opóźnienia Dostawy, defektów Towaru i innych uchybień Sprzedającego w realizacji Zamówienia.

 

5.        PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ; ZACHOWANIE POUFNOŚCI

5.1         Sprzedający gwarantuje, że ani Towary ani ich sprzedaż na podstawie Zamówienia nie naruszają jakichkolwiek praw własności intelektualnej,
w tym w szczególności praw autorskich, znaków handlowych czy praw
z patentów, lub innych praw osób trzecich.

5.2         Sprzedający zwolni Kupującego z wszelkiej odpowiedzialności z powodu lub wynikłej z ewentualnego naruszenia praw, o których mowa w podpunkcie 5.1.

5.3         Sprzedający nie ujawni osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody, jakichkolwiek informacji przekazanych mu przez Kupującego, dotyczących procedur Kupującego, jego know-how, wymogów technicznych i tym podobnych.

5.4         Kupującemu przysługują prawa własności i prawa autorskie do jakichkolwiek projektów, rysunków i tym podobnych dokumentów, które zostały udostępnione Sprzedającemu. Sprzedający zobowiązuje się do ich niepowielania i nieudostępniania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.

 

 

6.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1         Wszelkie spory powstałe w związku z Zamówieniem będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla miejsca siedziby Kupującego.

6.2         Kupujący zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszych OWZ w przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb.

6.3         O planowanych zmianach OWZ Kupujący poinformuje za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia w miejscu wykonywania działalności, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając do wiadomości zmiany, jakie zamierza wprowadzić.

 

 

Ogólne Warunki Zakupu
POBIERZ